CTy Cổ Phần Lương Thực TP Colusa - Miliket

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Theo quyết định số 15/QD-HDQT ký ngày 06/02/2004 của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam về việc hợp nhất 02 xí nghiệp: Xí nghiệp chế biến Lương thực thực phẩm Colusa & Xí nghiệp Lương thực thực phẩm thành đơn vị phụ thuộc Công ty Lương thực Thành Phố với tên gọi: Xí Nghiệp Colusa -  Miliket

Địa Chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung ,Q Thủ Đức, TP HCM

Điện Thọai: