CMV-Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu CMV phát hành thêm

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU PHÁT HÀNH THÊM

 I. ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CMV ĐÃ LƯU KÝ

   Đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV). Các mẫu biểu thực hiện quyền sẽ do công ty chứng khoán cung cấp cho Quý cổ đông.
II. ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CMV CHƯA LƯU KÝ
A. THỦ TỤC THỰC HIỆN QUYỀN MUA:
Thời hạn thực hiện quyền mua: từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/03/2021.
1. Trường hợp cổ đông nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV) đến làm thủ tục và nộp tiền tại - Trụ sở Công ty: số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
   Khai đầy đủ thông tin mua vào mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và nộp tiền trực tiếp tại: Phòng Tài chính Kế Toán - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
   Trên Giấy nộp tiền yêu cầu phải có các nội dung sau:
       + Họ tên:………Số CMND:.............Ngày cấp:...........Nơi cấp........... Số điện thoại:………
       + Nội dung: <Họ tên> <CMND> nộp tiền mua <số lượng đặt mua> cổ phiếu CMV
   Sau khi nộp tiền xong đề nghị nộp Giấy đăng ký mua chứng khoán kèm bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN; Giấy ủy quyền (nếu có); Tài liệu chứng minh việc chấp thuận mua cổ phiếu CMV (đối với cổ đông pháp nhân) - nếu có: Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV cho Phòng Tài chính Kế toán để hoàn tất thủ tục đăng ký mua cổ phiếu.
2. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền từ xa thông qua chuyển khoản:
   Khai đầy đủ thông tin mua vào mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và chuyển khoản tiền thực hiện quyền vào tài khoản:
       + Đơn vị hưởng: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
       + Số Tài khoản: 1016343046
       + Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau
   Trên Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền phải có các nội dung sau:
       + Họ tên:………Số CMND:..............Ngày cấp:..........Nơi cấp.......... Số điện thoại:……..
       + Nội dung: <Họ tên> <CMND> nộp tiền mua <số lượng đặt mua> cổ phiếu CMV.

 

   Sau khi chuyển khoản tiền, cổ đông gửi thư đảm bảo Giấy đăng ký mua chứng khoán, kèm theo bản sao chứng minh thư và uỷ nhiệm chi hoặc biên lai chứng minh đã nộp tiền thực hiện quyền về Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. (Nếu không đủ các chứng từ trên thì việc đặt mua của cổ đông coi như không hợp lệ).
   Ngoài phong bì gửi thư ghi rõ: “Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm CMV”.
* Lưu ý:
       + Để đảm bảo thời hạn thực hiện quyền, sau khi hoàn thành thủ tục thực hiện quyền, cổ đông có thể fax trước các giấy tờ nêu trên về Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (số Fax: (84-290) 3834 358) .
       + Cổ đông có thể đăng ký thực hiện mua một phần hoặc mua hết số lượng cổ phần được mua trong Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau phát hành thêm.
B. THỦ TỤC CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHO NGUỜI KHÁC (cho tất cả các trường hợp người nhận chuyển nhượng là cổ đông đã lưu ký, cổ đông chưa lưu ký và người không là cổ đông của CMV)
Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/02/2021 đến ngày 23/02/2021.
   Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng một phần quyền mua hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cho người khác đến làm thủ tục tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau:
   Hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ bao gồm:
       + Giấy Chuyển nhượng quyền CMV (02 bản) theo mẫu, có chữ ký hợp lệ của người chuyển nhượng quyền và người nhận chuyển nhượng quyền
       + Bản sao chứng minh thư của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua.
       + Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua.
Các bước thực hiện:
       + Cổ đông nộp đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng quyền mua tại Phòng Tài chính kế toán.
       + Nộp thuế chuyển nhượng (thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập từ đầu tư vốn (nếu có) tại Phòng Tài chính kế toán.
   Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền trên thì người nhận chuyển nhượng (hoặc người chuyển nhượng nếu còn quyền mua chưa chuyển nhượng hết) hoàn thiện thủ tục mua theo đúng các yêu cầu như trong mục A.
   Trường hợp cổ đông ở xa không có điều kiện đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền tại các địa điểm nêu trên có thể làm Giấy uỷ quyền hợp lệ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, phường, xã cho một người khác đến làm thủ tục.
Chú ý: Số lượng quyền mua là số lượng quyền mua chứng khoán được phân bổ, không phải là số lượng cổ phần mà cổ đông được mua (đề nghị cổ đông đọc kỹ trong Thông báo thực hiện quyền)
C. LƯU Ý
1. Trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền từ xa: Toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền và thực hiện quyền mua phải được chuyển thư bảo đảm về: Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
2. Đề nghị các cổ đông nộp đúng số tiền tương đương với số chứng khoán đặt mua đồng thời nộp đúng thời hạn đặt mua (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/03/2021) như trong Thông báo thực hiện quyền mà cổ đông đã nhận được.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Địa chỉ: số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (84-290) 3839 220 Fax: (84-290) 3834 358
Người liên hệ: Ông Phù Chí Anh Điện thoại: 0913.699.669
Mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán,Giấy chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua và Giấy ủy quyền cũng được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (https://www.tncm.com.vn/)

File đính kèm:

Phiếu đăng ký mua cổ phần

Phiếu yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Giấy ủy quyền

Hợp đồng chuyển nhượng quyền