CMV: Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

TNCM2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2015.

2. Địa điểm: Nhà khách Minh Hải; số 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Cà Mau

* Các tài liệu liên quan Đại hội cổ đông

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015