Cửa Hàng Bách Hóa Năm Căn

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, ….

Địa Chỉ: TT Năm Căn, H.Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Điện Thọai: 84 290 3878246

Fax: 84 290 3878700

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.