Cửa Hàng Bách Hóa Tắc Thủ

Ngành Nghề Kinh Doanh: 

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, …. 

Địa Chỉ: Ấp Tắc thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tình Cà Mau 

Điện Thọai: 84 290 3868234

Fax: 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.