Cửa Hàng Bách Hóa Lê Lai

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, ….

Địa Chỉ: 09 Lê Lai, Phường 2, TP Cà Mau, Tình Cà Mau

Điện Thọai:

Fax:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.